Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.6). Przejdź do najnowszej wersji (1.8).

Dziedzina nauk społecznych - Pedagogika

dr Anna Dąbrowska

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-29

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-07

Data zmiany składu Komisji: 2023-10-12

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Sekretarz: dr hab. Beata Gola, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Lucas Mazur - Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-12-11 o godz. 10:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków, sala konferencyjna oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMsnw9z5adG-Jq6mg-qtCuN4sykePjtUm3g3iflF0Vzw1%40thread.tacv2/1701779178287?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc47553-822e-4821-af43-f7386e074a0d%22%7d

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu