Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Psychologia

dr Katarzyna Jaśko

Data otwarcia habilitacji: 2023-02-14

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-05-18

Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Doliński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Sekretarz: dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Romuald Polczyk, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-12-11 o godz. 15:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Instytut Psychologii, Ingardena 6, 30-060 Kraków, sala 2.15 oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAzY2Q0OGEtNzcyNy00ZWIyLWFiOTAtNTFhZDQyNjk4YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-12-11

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-12-14

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)